Tag Archives: Bạn Phải Vững Vàng

Bạn Phải Vững Vàng

Bạn Phải Vững Vàng     Sự vững vàng và sức mạnh của sự xức dầu trên đời sống bạn tùy thuộc vào sự vững vàng và cương quyết trong bước đi hằng ngày của bạn với Đức Chúa Trời. Đời sống của bạn có phù hợp với Lời của …

Read More »