Tag Archives: Bảo Lãnh Nợ–Châm-ngôn 6:1-5

Bảo Lãnh Nợ–Châm-ngôn 6:1-5

Bảo Lãnh Nợ Châm-ngôn 6:1-5 6:1 Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, Nếu con giao tay mình vì người ngoại, 6:2 Thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, Mắc phải lời của miệng con. 6:3 Hỡi con, bởi vì con đã sa …

Read More »