Tag Archives: Bao Nhiêu Lần?

Bao Nhiêu Lần?

Bao Nhiêu Lần? Ma-thi-ơ 18:21-22 “Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi của Sứ đồ Phi-e-rơ (câu 21) cho biết gì về ông và quan điểm về sự tha thứ …

Read More »