Tag Archives: Bảo Vệ Công Lý — Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:18-20

Bảo Vệ Công Lý — Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:18-20

Ngày 16 Bảo Vệ Công Lý Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:18-20 16:18 Ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi; những quan án ấy sẽ xử đoán dân sự cách công bình. 16:19 Ngươi chớ làm …

Read More »