Tag Archives: BÁP-TÊM BẰNG LỬA

BÁP-TÊM BẰNG LỬA

BÁP-TÊM BẰNG LỬA Trần đình Tâm Thế nào là Báp-têm bằng lửa? “Báp-têm bằng lửa” được ghi trong Ma-thi-ơ và Lu-ca, cả hai sách đều tường thuật về cùng một câu chuyện: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến …

Read More »

BÁP-TÊM BẰNG LỬA

BÁP-TÊM BẰNG LỬA Trần đình Tâm Thế nào là Báp-têm bằng lửa? “Báp-têm bằng lửa” được ghi trong Ma-thi-ơ và Lu-ca, cả hai sách đều tường thuật về cùng một câu chuyện: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến …

Read More »

BÁP-TÊM BẰNG LỬA

BÁP-TÊM BẰNG LỬA Trần đình Tâm Thế nào là Báp-têm bằng lửa? “Báp-têm bằng lửa” được ghi trong Ma-thi-ơ và Lu-ca, cả hai sách đều tường thuật về cùng một câu chuyện: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến …

Read More »

BÁP-TÊM BẰNG LỬA

BÁP-TÊM BẰNG LỬA Trần đình Tâm   Thế nào là Báp-têm bằng lửa? “Báp-têm bằng lửa” được ghi trong Ma-thi-ơ và Lu-ca, cả hai sách đều tường thuật về cùng một câu chuyện: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng …

Read More »

BÁP-TÊM BẰNG LỬA

BÁP-TÊM BẰNG LỬA Trần đình Tâm   Thế nào là Báp-têm bằng lửa? “Báp-têm bằng lửa” được ghi trong Ma-thi-ơ và Lu-ca, cả hai sách đều tường thuật về cùng một câu chuyện: “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng …

Read More »