Tag Archives: Bắt Đầu Từ Đức Chúa Trời

Bắt Đầu Từ Đức Chúa Trời

  Bắt Đầu Từ Đức Chúa Trời Sáng-thế Ký 6:8-9 “Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Nô-ê được chọn để thực hiện công tác đặc biệt của Đức Chúa Trời (câu 8)? Điều này giúp bạn biết thế nào …

Read More »