Tag Archives: Bắt Mọi Tư Tưởng Vâng Phục Đấng Christ

Bắt Mọi Tư Tưởng Vâng Phục Đấng Christ

Bắt Mọi Tư Tưởng Vâng Phục Đấng Christ 2 Cô-rinh-tô 10:4-5 Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh (Take Captive Every Thought to be Obedient to Christ)   “Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy …

Read More »