Tag Archives: Bây Giờ

Trước Kia, Bây Giờ, Và Về Sau–Giăng 13:31-36

Trước Kia, Bây Giờ, Và Về Sau Giăng 13:31-36 “Si-môn Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nơi Ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo Ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa …

Read More »