Tag Archives: Bày Tỏ Bằng Hành Động –I Giăng 4:9-10

Bày Tỏ Bằng Hành Động –I Giăng 4:9-10

Bày Tỏ Bằng Hành Động I Giăng 4:9-10 Câu gốc: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao …

Read More »