Tag Archives: Bị Cám Dỗ Đến Phút Cuối

Bị Cám Dỗ Đến Phút Cuối

Nếu quý vị không nghe đọc, xin bấm vào hình một lần nữa để nghe đọc. Bị Cám Dỗ Đến Phút Cuối Mác 15:21-41 “Các thầy tế lễ thượng cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy, mà nhạo cười Ngài rằng: Hắn đã cứu người …

Read More »