Tag Archives: Bị Gièm Chê Vì Điều Gì? — Đa-ni-ên 6:1-9

Bị Gièm Chê Vì Điều Gì? — Đa-ni-ên 6:1-9

Ngày 10 Bị Gièm Chê Vì Điều Gì? Đa-ni-ên 6:1-9 6:1 Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn thủ, để chia nhau trị cả nước, 6:2 và trên họ có ba quan thượng thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn thủ phải khai trình …

Read More »