Tag Archives: Bí Quyết Xây Dựng Thành Công Đền Thờ

Bí Quyết Xây Dựng Thành Công Đền Thờ

Bí Quyết Xây Dựng Thành Công Đền Thờ I Sử-ký 22:7-16 22:7 Đa-vít nói với Sa-lô-môn rằng: Hỡi con, ta có ý muốn xây cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta; 22:8 nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi đã đổ huyết …

Read More »