Tag Archives: Biết Chúa – Biết Mình–Giăng 18:15-18

Biết Chúa – Biết Mình–Giăng 18:15-18

Biết Chúa – Biết Mình Giăng 18:15-18   Câu gốc: “Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: Còn ngươi, cũng là môn đệ của người đó, phải chăng? Người trả lời rằng: Ta chẳng phải” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì …

Read More »