Tag Archives: Biết Chúa Là Đức Giê-hô-va –Xuất Ê-díp-tô Ký 6:28-7:7

Biết Chúa Là Đức Giê-hô-va –Xuất Ê-díp-tô Ký 6:28-7:7

Biết Chúa Là Đức Giê-hô-va Xuất Ê-díp-tô Ký 6:28-7:7   Câu gốc: “Khi nào Ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Ít-ra-ên ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho ông Môi-se …

Read More »