Tag Archives: Biết Danh Đức Giê-hô-va–Giê-rê-mi 16:20-21

Biết Danh Đức Giê-hô-va–Giê-rê-mi 16:20-21

Biết Danh Đức Giê-hô-va Giê-rê-mi 16:20-21 16:20 Có lẽ nào người ta tự làm cho mình những thần không phải là thần được sao? 16:21 Vậy nên, nầy, ta sẽ cho chúng nó biết, thật, lần nầy, ta sẽ cho chúng nó biết tay ta và quyền năng ta; và …

Read More »