Tag Archives: Biết Được Mình Là Ai–I Sử-ký 29:10-18

Biết Được Mình Là Ai–I Sử-ký 29:10-18

Biết Được Mình Là Ai I Sử-ký 29:10-18 29:10 Tại trước mặt cả hội chúng, Đa-vít chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, tổ phụ chúng tôi ôi! đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng! 29:11 Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao …

Read More »