Tag Archives: Biết Mà Không Làm Theo — Giê-rê-mi 42:4-22

Biết Mà Không Làm Theo — Giê-rê-mi 42:4-22

Ngày 18 Biết Mà Không Làm Theo Giê-rê-mi 42:4-22 42:4 Tiên tri Giê-rê-mi bèn đáp rằng: Ta nghe rồi. Nầy, ta sẽ cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, theo lời các ngươi đã xin. Phàm điều chi Đức Giê-hô-va trả lời, ta sẽ cho các ngươi biết, không giấu …

Read More »