Tag Archives: Biết Sửa Chữa Sai Lầm-I Sử-ký 15:1-15

Biết Sửa Chữa Sai Lầm-I Sử-ký 15:1-15

Biết Sửa Chữa Sai Lầm I Sử-ký 15:1-15 15:1 Đa-vít cất cho mình những cung đền tại thành Đa-vít, và sắm sửa một nơi cho hòm của Đức Chúa Trời, cùng dựng nhà trại cho hòm ấy. 15:2 Khi ấy Đa-vít bèn nói rằng: Ngoại trừ người Lê-vi, chẳng ai …

Read More »