Tag Archives: Biết Tin Dữ Để Nhận Tin Lành

Biết Tin Dữ Để Nhận Tin Lành

Lu-ca 3:15-20 “Trong khi Giăng rao truyền tin lành, thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa” (Lu-ca 3:18). Câu hỏi suy ngẫm: Trong sự rao truyền Tin Lành của Giăng Báp-tít, ông đã nói đến điều gì (câu 7, 17)? Hình ảnh lửa và nia giê lúa chỉ …

Read More »