Tag Archives: Biết – Tin – Nói

Biết – Tin – Nói

Giô-na 1:7-10 “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân người rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na trả lời câu hỏi của những thủy thủ như thế …

Read More »