Tag Archives: Biết Và Làm Theo – Giăng 13:12-17

Biết Và Làm Theo – Giăng 13:12-17

Biết Và Làm Theo Giăng 13:12-17 “Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu giải thích việc Chúa rửa chân cho môn đệ có ý nghĩa gì? Trong câu 17, Chúa dạy cần …

Read More »