Tag Archives: Biết Và Yêu–Giăng 13:1-20

Biết Và Yêu–Giăng 13:1-20

Biết Và Yêu Giăng 13:1-20 13:1 Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. 13:2 Đang bữa …

Read More »