Tag Archives: Biết Về Công Trình Sáng Tạo của Chúa — Gióp 38:16-24

Biết Về Công Trình Sáng Tạo của Chúa — Gióp 38:16-24

Biết Về Công Trình Sáng Tạo của Chúa Gióp 38:16-24 38:16 Chớ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? Há có bước dưới đáy của vực sâu chăng? 38:17 Cửa âm phủ há có bày ra trước mặt ngươi chớ? Có thấy các cửa của bóng sự chết …

Read More »