Tag Archives: Biết Ý Chúa –Nê-hê-mi 11:1-3

Biết Ý Chúa –Nê-hê-mi 11:1-3

Biết Ý Chúa Nê-hê-mi 11:1-3 Câu gốc: “Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Giê-ru-sa-lem: còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong mười người của chúng đến ở tại Giê-ru-sa-lem là thành thánh, và chín người kia thì ở trong các thành khác” (câu …

Read More »