Tag Archives: Bình An Khi Đối Diện Với Sự Chết–Giăng 14:1-4

Bình An Khi Đối Diện Với Sự Chết–Giăng 14:1-4

Bình An Khi Đối Diện Với Sự Chết Giăng 14:1-4 14:1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 14:2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm …

Read More »