Tag Archives: Bình An: Món Quà Thân Mật

Bình An: Món Quà Thân Mật

Bình An: Món Quà Thân Mật Ga-la-ti 5 cho chúng ta biết sự bình an là bằng chứng về sự hiện diện và sự đồng ý của Ðức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Ðây là một phước hạnh lạ lùng với nhiều ứng dụng thực tế trong cuộc …

Read More »