Tag Archives: Bình An Trong Chúa–Giăng 14:27-29

Bình An Trong Chúa–Giăng 14:27-29

Bình An Trong Chúa Giăng 14:27-29 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. 14:28 Các …

Read More »