Tag Archives: Bình An Trong Jêsus

Bình An Trong Jêsus

Quyển sách thứ 3 “BÌNH AN TRONG CHÚA GIÊ-SU” “Bình An Trong Chúa Giê-su”  là quyển sách kể lại những biến cố thăng trầm trong cuộc sống gia đình và cá nhân  tác giả. Cuộc đời của mỗi  con người đều có những khúc quanh buồn vui trôi theo ngày …

Read More »