Tag Archives: Bồi Thường Thiệt Hại Mùa Màng

Bồi Thường Thiệt Hại Mùa Màng

Bồi Thường Thiệt Hại Mùa Màng Xuất Ê-díp-tô Ký 22:5-6 22:5 Ngộ ai làm hư hại trong ruộng hay là vườn nho, thả súc vật mình vào ăn trong ruộng người khác, thì ai đó phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà thường …

Read More »