Tag Archives: Bồi Thường Trinh Tiết–Xuất Ê-díp-tô Ký 22:16-17

Bồi Thường Trinh Tiết–Xuất Ê-díp-tô Ký 22:16-17

Bồi Thường Trinh Tiết Xuất Ê-díp-tô Ký 22:16-17 22:16 Nếu kẻ nào hòa dụ và nằm với một người gái đồng trinh chưa hứa giá, thì kẻ đó phải nộp tiền sính và cưới nàng làm vợ. 22:17 Nhược bằng cha nàng quyết từ chối không gả, thì kẻ đó …

Read More »