Tag Archives: Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời

Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời

Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại”. (Châm-ngôn 13:20). Chúng ta không bao giờ có thể trở thành loại người mà Chúa không muốn, là loại người …

Read More »

Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời

Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại”. (Châm-ngôn 13:20). Chúng ta không bao giờ có thể trở thành loại người mà Chúa không muốn, là loại người …

Read More »

Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời

Bốn Loại Người Cần Trong Cuộc Đời “Ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan; Nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại”. (Châm-ngôn 13:20). Chúng ta không bao giờ có thể trở thành loại người mà Chúa không muốn, là loại người …

Read More »