Tag Archives: Bốn Lời Chứng về Chúa Giê-xu

Bốn Lời Chứng về Chúa Giê-xu

Giăng 5:31-39 “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nêu ra bốn lời chứng đáng tin cậy nào về Ngài? Tại sao Chúa cần …

Read More »