Tag Archives: Bước Đi Trong Ánh Sáng Sự Sống

Bước Đi Trong Ánh Sáng Sự Sống

Bước Đi Trong Ánh Sáng Sự Sống Ngày 18/11/2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Giăng 11:7-16 “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn dạy môn đệ …

Read More »