Tag Archives: Bước Đi Trong Đức Tin — Ma-thi-ơ 14:28-33

Bước Đi Trong Đức Tin — Ma-thi-ơ 14:28-33

Ngày 24 Bước Đi Trong Đức Tin Ma-thi-ơ 14:28-33 14:28 Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. 14:29 Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến …

Read More »