Tag Archives: Bước Đi Trong Sự Sáng–Ê-phê-sô 5:8-14

Bước Đi Trong Sự Sáng–Ê-phê-sô 5:8-14

  Bước Đi Trong Sự Sáng Ê-phê-sô 5:8-14 “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Ê-phê-sô phải “bước …

Read More »