Tag Archives: Bước Đi trong Thánh Linh–Ê-phê-sô 5:18-21

Bước Đi trong Thánh Linh–Ê-phê-sô 5:18-21

Bước Đi trong Thánh Linh Ê-phê-sô 5:18-21 “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh sự tương phản giữa say rượu và đầy dẫy Chúa Thánh Linh như thế nào? Đời …

Read More »