Tag Archives: Buộc Phải Làm Hay Tình Nguyện Làm?

Buộc Phải Làm Hay Tình Nguyện Làm?

Giô-na 3:1-4 “Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời Ta đã dạy cho ngươi” (Giô-na 3:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh mệnh lệnh của Chúa truyền cho ông …

Read More »