Tag Archives: Bước Theo Thánh Linh–Ga-la-ti 5:19-25

Bước Theo Thánh Linh–Ga-la-ti 5:19-25

Bước Theo Thánh Linh Ga-la-ti 5:19-25 5:19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 5:20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 5:21 ganh gổ, say …

Read More »