Tag Archives: Bước Với Chúa Yêu Thương

Bước Với Chúa Yêu Thương

Bước Với Chúa Yêu Thương. HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »