Tag Archives: Buổi Thẩm Vấn Đầu Tiên–Giăng 18:19-24

Buổi Thẩm Vấn Đầu Tiên–Giăng 18:19-24

Buổi Thẩm Vấn Đầu Tiên Giăng 18:19-24   Câu gốc: “Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đệ Ngài và đạo giáo Ngài” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận định thế nào về ý đồ gài bẫy Chúa và tính bất hợp pháp …

Read More »