Tag Archives: Ca Ngợi

Hằng Khẩn Cầu, Ca Ngợi, Và Cảm Tạ — I Sử-ký 16:4-6

Hằng Khẩn Cầu, Ca Ngợi, Và Cảm Tạ I Sử-ký 16:4-6 16:4 Người lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen, cảm tạ, và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên: 16:5 A-sáp làm chánh, Xa-cha-ri làm phó, rồi thì Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, …

Read More »