Tag Archives: Cà-phê Buổi Sáng

Cà-phê Buổi Sáng

Cà-phê Buổi Sáng “Đức Giê-hô-va ôi! buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi; buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi” – Thi-thiên 5:3 “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song …

Read More »