Tag Archives: Các Kỳ Lễ Trọng Thể–Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-19

Các Kỳ Lễ Trọng Thể–Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-19

Các Kỳ Lễ Trọng Thể Xuất Ê-díp-tô Ký 23:14-19 23:14 Mỗi năm ba kỳ ngươi sẽ giữ lễ kính ta. 23:15 Ngươi hãy giữ lễ bánh không men; phải ăn bánh không men trong bảy ngày về mùa tháng lúa trỗ, như lời ta đã phán dặn; vì trong tháng …

Read More »