Tag Archives: Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?

 Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?

 Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?   I Phi-e-rơ 3:19: “Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù” Câu hỏi: Đã có lúc Chúa Jesus giảng cho các linh hồn bị tù, các linh hồn bị tù chỉ về ai? …

Read More »

Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?

       Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?   I Phi-e-rơ 3:19: “Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù” Câu hỏi: Đã có lúc Chúa Jesus giảng cho các linh hồn bị tù, các linh hồn bị tù …

Read More »

 Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?

 Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?   I Phi-e-rơ 3:19: “Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù” Câu hỏi: Đã có lúc Chúa Jesus giảng cho các linh hồn bị tù, các linh hồn bị tù chỉ về ai? …

Read More »

Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?

            Các Linh Hồn bị cầm tù là ai?   I Phi-e-rơ 3:19: “Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù” Câu hỏi: Đã có lúc Chúa Jesus giảng cho các linh hồn bị tù, các linh hồn …

Read More »