Tag Archives: Các thiên sứ trưởng là gì?

Các thiên sứ trưởng là gì?

CÂU HỎI Các thiên sứ trưởng là gì? TRẢ LỜI Từ “thiên sứ trưởng” xuất hiện chỉ trong hai câu Kinh Thánh. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 kêu lên, “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn ( thiên sứ trưởng) cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, …

Read More »

Các thiên sứ trưởng là gì?

Các thiên sứ trưởng là gì? Câu hỏi: Các thiên sứ trưởng là gì? Trả lời: Từ “thiên sứ trưởng” xuất hiện chỉ trong hai câu Kinh Thánh. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 kêu lên, “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn ( thiên sứ trưởng) cùng tiếng …

Read More »