Tag Archives: Cách Chúa Bày Tỏ Cho Con Người–Gióp 33:12-14

Cách Chúa Bày Tỏ Cho Con Người–Gióp 33:12-14

Cách Chúa Bày Tỏ Cho Con Người Gióp 33:12-14   Câu gốc: “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con …

Read More »