Tag Archives: Cách Giải Quyết Khôn Ngoan –Nê-hê-mi 13:7-14

Cách Giải Quyết Khôn Ngoan –Nê-hê-mi 13:7-14

Cách Giải Quyết Khôn Ngoan Nê-hê-mi 13:7-14   Câu gốc: “Tôi đặt Sê-lê-mia, thầy tế lễ, Xa-đốc, ký lục, và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi, coi các kho tàng; còn Ha-nan, con trai của Xác-cua, cháu Mát-ta-nia, làm phó; các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận …

Read More »