Tag Archives: Cách Giải Quyết Nan Đề trong Hội Thánh

Cách Giải Quyết Nan Đề trong Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7 “Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Nan đề nào xuất hiện trong Hội Thánh đầu tiên? Mười …

Read More »