Tag Archives: Cảm Tạ Chúa

Cảm Tạ Chúa

Thi-thiên 9:1-2 “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng Danh của Ngài” (câu 1, 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cảm tạ Chúa về …

Read More »