Tag Archives: Cảm Tạ Chúa Trong Nghịch Cảnh

Cảm Tạ Chúa Trong Nghịch Cảnh

Cảm Tạ Chúa Trong Nghịch Cảnh Công-vụ Các Sứ-đồ 16:16-26 16:16 Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. 16:17 Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: …

Read More »